Privacyverklaring

 
 
 

Privacyverklaring klimRoos Coaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is klimRoos Coaching gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64391434.

Op www.klimrooscoaching wordt gebruik gemaakt van cookies, wanneer daarvoor uw toestemming is verkregen. Zodra u de website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

 Persoonsgegevens

-               Doel van verwerking

klimRoos Coaching gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 Indien u klimRoos Coaching uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan worden deze gegevens enkel gebruikt om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

-               Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal klimRoos Coaching over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt en enkel die gegevens die in dat verband nodig of nuttig worden geacht zullen worden verzameld.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

-               Beveiliging

klimRoos Coaching heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten klimRoos Coaching alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

 Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

 Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Bewaartermijnen

klimRoos Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Uiteraard wordt klimRoos Coaching wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar worden bewaard.

 Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 Rechten betrokkene

klimRoos Coaching respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.