Algemene voorwaarden klimRoos Coaching

 

 

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o    Opdrachtnemer: klimRoos Coaching, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64391434, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

o    Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, veelal de wettelijk gezag hebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;

o    Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer

o    Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

o    Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard;

o    Kind: de minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan;

o    Schriftelijk: per brief of via email.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen klimRoos Coaching en opdrachtgever, op iedere overeenkomst tussen partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen partijen, dan zullen deze ook op toekomstige overeenkomsten tussen partijen van toepassing zijn. 
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Kennismaken en informatie-uitwisseling

Indien partijen niet eerder een overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een gesprek plaatsvinden. Tijdens een eerste afspraak zal klimRoos Coaching de opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de gehanteerde tarieven. Deze zijn tevens in te zien op www.klimrooscoaching.nl. De opdrachtgever zal klimRoos Coaching voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

Artikel 4. Toestemming gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s)

1. Wanneer de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.
2. Voor begeleiding voor kinderen jonger dan 16 jaar is het noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor akkoord met de begeleiding.                                                                       3. klimRoos Coaching vertrouwt erop dat beide ouders elkaar informeren over de begeleiding tenzij hier gezamenlijk andere afspraken over zijn gemaakt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij beide ouders.   

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.                                                     2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomt eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtgever zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.
3. klimRoos Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. KlimRoos Coaching garandeert geen resultaat maar stelt zich verplicht inspanning te leveren.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan klimRoos Coaching worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan klimRoos Coaching zijn verstrekt, heeft klimRoos Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
5. Indien klimRoos Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.                                                                                                    6. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 7, 8 en 9.                   7. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn/haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in het geval van wijzigingen in de begeleiding.          8. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is opdrachtgever verplicht om klimRoos Coaching hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen. In dit geval mag klimRoos Coaching het kind niet langer begeleiden.                                                                                  9. Indien opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 7 en/of 8 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zal opdrachtnemer volledig vrijwaren indien opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 6. Regels rond afspraken

1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het kind tijdig op het afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is en, indien van toepassing, na afloop op de afgesproken tijd wordt opgehaald, dan wel zelfstandig vertrekt indien afgesproken.   2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of de activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.                             3. Opdrachtgever dient tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor de opdrachtnemer.     4. Indien opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat het kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.                      5. Indien een afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is klimRoos Coaching gemachtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan opdrachtgever.                              6. klimRoos Coaching is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Artikel 7.  Tarieven

1. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te bestede tijd en de geldende tarieven.                                                                 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.klimrooscoaching.nl en worden op verzoek aan opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.                                                                  3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.                                                         4. klimRoos Coaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 8. Factuur en  Betaling

1.klimRoos Coaching stuurt opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.                                                                                                         3. Bij gebreke van tijdige betaling is klimRoos Coaching gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.               4. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is klimRoos Coaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.                                                                       5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, worden bij elke herinnering administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
klimRoos Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid en privacy

1. klimRoos Coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind. Artikel 5 lid 7 is hierop van overeenkomstige toepassing. 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
4.klimRoos Coaching houdt zich aan de stappen van het basismodel binnen de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. klimRoos Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. klimRoos Coaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.         2. klimRoos Coaching heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs-en beroepsaansprakelijkheid.                        3. klimRoos Coaching is niet aansprakelijk voor schade (zowel verlies, diefstal als letsel valt onder de noemer ‘schade’) toegebracht aan de gecoachte, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van klimRoos Coaching.                                             4. klimRoos Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor klimRoos Coaching kenbaar behoorde te zijn.